smerfy
krasnoludki
pajacyki
pszczolki
biedronki
kotki
jagodki
sloneczka
motylki

Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu

Przedszkole Publiczne nr 16
ul. Grenadierów 3
26-600 Radom

tel: 48 331 68 10

Organizacja

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 16 W RADOMIU

Rok szk. 2017/2018

 

GODZINY

PRZEBIEG

6.00-8.00

 

Zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną, zabawy  kierowane zgodnie z potrzebami  i zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia wspomagające funkcjonowanie narządów mowy. W grupach starszych zabawy rozwijające oczekiwania poznawcze w zakresie; czytania,  liczenia, przygotowania do nauki pisania - ćwiczenia grafomotoryczne.  Praca indywidualna

 

8.00-13.00

 

Czas przeznaczony

na realizację

podstawy

programowej

wychowania

przedszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia poranne - w grupach pięciolatków i sześciolatków

Zabawa ruchowa (taneczna, ze śpiewem, inscenizowana) - w grupach trzylatków, czterolatków

 

 

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne - przygotowanie do śniadania

 

 

Od godz. 8.15 - śniadanie (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków)

 

 

Realizacja zajęć kierowanych z całą grupą:

 • w grupach trzylatków     -  jedno zajęcie 15-minutowe
 • w grupach czterolatków - jedno zajęcie 15-minutowe, od 1 lutego  dwa zajęcia z 15-minutową przerwą
 • w grupach pięciolatków i sześciolatków - dwa zajęcia do 30-minut z 5-minutową. przerwą

zajęcia edukacyjne obejmują:

wspomaganie, stymulowanie i aktywizowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez realizację:

 • zajęć z zakresu rozwoju mowy i myślenia
 • zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych, przyrodniczych
 • aktywności ruchowej, muzycznej, plastycznej, plastyczno-technicznej
 • zajęć kształtujących umiejętności społeczne, w tym przygotowujących dzieci do samodzielności
 • wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi

 

Pobyt  na powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, naturalna zabawa dziecka związana z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu,   spacery w pobliżu przedszkola, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze inspirowane przez dzieci –  gry i zabawy ruchowe  w sali w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych

 

 

Zabawy i ćwiczenia wspierające  indywidualny rozwój dziecka (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zajęcia  specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym, zajęcia religii)

 

 

Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu

 

Od godz. 11.15 - obiad (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków)

 

 

Grupy trzylatków – relaksacja (możliwość odpoczynku w formie leżakowania, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, kołysanek)

Grupy czterolatków,  pięciolatków i sześciolatków– zajęcia relaksacyjno-wyciszające (słuchanie bajek, muzyki, zabawy swobodne), zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, praca indywidualna, pobyt na powietrzu

13.00-17.00                        

 

 

Do godz. 13.30 - relaksacja  w grupach trzylatków

W grupach czterolatków,  pięciolatków i sześciolatków:

 • pobyt na powietrzu (przy odpowiednich warunkach pogodowych)
 • realizowanie zajęć dodatkowych  oraz  organizowanych  w ramach programów opracowanych przez nauczycieli  poszerzających podstawę programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne uzdolnienia i zainteresowania dzieci
 • realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci
 • przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych  i okolicznościowych

 

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

 

Od godz. 14.30 - podwieczorek  tym w ogrodzie przedszkolnym) ewem, inscenizowana) w grupach młodszych(doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków)

 

Gry i zabawy organizowane i kierowane przez nauczyciela (dydaktyczne, badawcze, ruchowe, tematyczne - wspomagające rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka. Zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,  rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną, gry planszowe, układanki. W grupach starszych zabawy rozwijające oczekiwania poznawcze w zakresie: czytania,  liczenia, przygotowania do nauki pisania - ćwiczenia grafomotoryczne, praca indywidualna.

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

      W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 16 W RADOMIU

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą
  Nr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
  Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymają w przedszkolu informacje niezbędne do logowania się               w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą poprzez stronę: www.oswiatawradomiu.pl
 4. Poprzez Moduł dla rodzica systemu iPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się w szczególności:
 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,
 • możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
 • możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,
 • zgłaszanie nieobecności dziecka,
 • wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.
 1. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej na specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.

§ 2

Karta zbliżeniowa

 1. Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.
 3. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.
 4. Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.
 5. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta jest dezaktywowana.

§ 3

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są bezpośrednio po wejściu do przedszkola do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).
 2. Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko  do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.
 3. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (np. utrata w wyniku kradzieży, sytuacja losowa – poważna choroba w rodzinie, wypadek, itp.) zwraca się do wychowawcy grupy o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem.

§ 4

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierające dziecko  potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane, poprzez włożenie imiennej karty ich dziecka do czytnika tabletu zamieszczonego w holu przedszkola.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty danego dziecka przy wyjściu, czas jego pobytu naliczany będzie do czasu zamknięcia godzin przedszkola, tj. do godziny 17.00.

§ 5

Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie: www.oswiatawradomiu.pl
 2. Rodzice otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Dla bezpieczeństwa danych niezwłoczna jest zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmianę.
 3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców/ opiekunów prawnych po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2014 r. do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy odbiorze kart.
 5. Informacji związanych z techniczną obsługa programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer Polska S.A. (kontakt: tel.58 7321600 e-mail: pomoc.techniczna@wolterkluwer.pl)
 6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym kasjer.
 7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole Publiczne Nr 16 w Radomiu, ul. Grenadierów 3.

 

Radom, 24.09.2014 r.

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.