smerfy
krasnoludki
pajacyki
pszczolki
biedronki
kotki
jagodki
sloneczka
motylki

Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu

Przedszkole Publiczne nr 16
ul. Grenadierów 3
26-600 Radom

tel: 48 331 68 10

Organizacja

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00.

 

Rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu

 6.00 - 7.30

   schodzenie się dzieci do przedszkola

 7.30 – 7.45

   przygotowanie do śniadania

 8.00 – 9.00

   śniadanie

  9.00 - 10.30

   zajęcia przewidziane programem

10.30 - 11.00

   zabawy swobodne, pobyt na powietrzu

11.15 – 11.30

   przygotowanie do obiadu

11.30 - 12.30

   obiad

12.45 – 13.45

    zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne,
    zabawy dydaktyczne,
    zabawy rozwijające aktywność twórczą dziecka,
    zajęcia dodatkowe (rytmika, jęz. angielski)

14.00 – 14.30

   podwieczorek

14.45 – 17.00

   zabawy indywidualne, rozchodzenie się dzieci

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIEC

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 16 W RADOMIU

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą
  Nr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
  Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymają w przedszkolu informacje niezbędne do logowania się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą poprzez stronę: www.oswiatawradomiu.pl
 4. Poprzez Moduł dla rodzica systemu iPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się w szczególności:
 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,
 • możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
 • możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,
 • zgłaszanie nieobecności dziecka,
 • wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.
 1. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej na specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.

§ 2

Karta zbliżeniowa

 1. Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.
 3. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.
 4. Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.
 5. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta jest dezaktywowana.

§ 3

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są bezpośrednio po wejściu do przedszkola do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).
 2. Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko  do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.
 3. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (np. utrata w wyniku kradzieży, sytuacja losowa – poważna choroba w rodzinie, wypadek, itp.) zwraca się do wychowawcy grupy o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem.

§ 4

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierające dziecko  potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane, poprzez włożenie imiennej karty ich dziecka do czytnika tabletu zamieszczonego w holu przedszkola.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty danego dziecka przy wyjściu, czas jego pobytu naliczany będzie do czasu zamknięcia godzin przedszkola, tj. do godziny 17.00.

§ 5

Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie: www.oswiatawradomiu.pl
 2. Rodzice otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Dla bezpieczeństwa danych niezwłoczna jest zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmianę.
 3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców/ opiekunów prawnych po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2014 r. do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy odbiorze kart.
 5. Informacji związanych z techniczną obsługa programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer Polska S.A. (kontakt: tel.58 7321600 e-mail: pomoc.techniczna@wolterkluwer.pl)
 6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym kasjer.
 7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole Publiczne Nr 16 w Radomiu, ul. Grenadierów 3.

 

Radom, 24.09.2014 r.

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.